Istorijat

Kantonalna bolnica "Dr.Safet Mujić" Mostar je moderno organizovana i dobro opremljena zdravstvena ustanova koja vrši usluge iz domena sekundarne i dijela tercijarne zdravstvene zaštite.

Prije rata, zdravstvo u regiji (oko 40-tak objekata) bilo je organizovano u okviru Regionalnog medicinskog centra "Dr. Safet Mujić" Mostar.

Kao posljedica ratnih strahota u Hercegovini i Mostaru tokom 1992. i 1993. godine, bila je totalna podjeljenost grada na tzv. Istočni i Zapadni Mostar. Skoro svi objekti Zdravstvene zaštite nalazili su se u tzv. Zapadnom Mostaru. Par objekata koji su se nalazili na istočnoj strani grada bili su potpuno uništeni. Na lokaciji higijenskog zavoda bila je locirana ratna bolnica na isočnoj obali. Kasnije ratna bolnica seli na lokalitet Velmosa, gdje je rad bio organizovan u kontejnerskim uslovima. Nakon potpisivanja "Daytonskog sporazuma na lokalitetu bivše kasarne "Južni Logor", 1996. godine za bolničke infrastrukture, sredstvima EUAM, te pomoći opštine Saragoza, adaptirana je jedna zgrada u kojoj je sada smještena Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“. Godinu dana kasnije, Norveška vlada i Međunarodna humanitarna agencija IOM su pomogli u nabavci opreme i stalnih sredstava potrebnih za rad. U međuvremenu sredstvima Europske Unije, te pokrajine Emille Romana, adaptirana je zgrada bivšeg "Dom Zdravlja" u ulici Brankovac, u kojem se trenutno nalazi JU. Dom zdravlja „Stari grad“ Mostar, a tada je bila Beby friendly bolnica za majku i dijete u kojima je bio smiješten ginekološko – akušerski i pedijatrijski odjel.

U periodu od 1996. do 2004. godine izgradjeno je jos 14 ambulanti.

Regionalni medicinski centar „Dr. Safet Mujić“ Mostar pružao je usluge iz domena primarne, sekundarne i dijela tercijarne zdravstvene zaštite do 2015. godine kada dolazi do razdvajanja na dvije ustanove tj. na stacionarni dio JU KB „ Dr. Safet Mujić“ Mostar i  primarnu zdravstvenu zaštitu JU Dom zdravlja „Stari grad“ Mostar.

Djelatnost i organizacija KB-a

Trenutno KB "Dr.Safet Mujic" Mostar je moderno organizovana i dobro opremljena zdravstvena Ustanova koja vrši usluge iz domena sekundarne i djela tercijalne zdravstvene zaštite kojoj gravitira oko cca 150.000 građana Hercegovačko-neretvanskog kantona isto tako i  dio stanovništva Istočne Hercegovine, koja geografski gravitira Mostaru.

Osnivač

KB "Dr.Safet Mujić“ Mostar je zdravstvena ustanova u vlasništvu Hercegovačko-neretvanskog kantona, osnovana je prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH.


Osoblje KB-a

KB “Dr. Safet Mujić“ broji trenutno 518 uposlenika, a od toga

 • subspecijalista-17,
 • specijalista 50,
 • doktora medicine na specijalizaciji 28,
 • doktora medicine 7,
 • Doktora stomatologije 1 (od toga je 1 specijalista)
 • Spec.medicinske biohemije i lab.tehnologije -1
 • Diplomiranih farmaceuta 3
 • Dipl.ing.medicinsko-laboratorijske dijagnostike 2
 • Zdravstveni tehničari 259 (od toga 30 sa višom stručnom spremom i 1 sa visokom stručnom spremom)
 • Zdravstveni saradnici 2
 • Tehničko i administrativno osoblje 148

KB “Dr. Safet Mujić“ je organizovan u 4 organizacione jedinice od toga 23 odjela (medicinski dio)  i 8 službi  (nemedicinski dio). Organizaciona jedinica internih grana u okviru 7 odjela pruža usluge iz domena internih bolesti, dječije, zarazne, nervne i duševne, plućne bolesti i tuberkulozu.

Organizaciona jedinica hirurških grana organizovana je u 9 odjela i pružaju usluge iz domena  hirurških grana: opće abdominalne i neurohirurgije, vaskularne i torakalne hirurgije, urologiju, ortopediju i traumatologiju, ginekologiju i akušerstvo, očne bolesti, usluge za ORL maksilofacijalnu hirurgiju i plastično rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju, anesteziju sa reanimatologijom i intenzivnom medicinom, neurohirurgiju, urgentno zbrinjavanje i hitni prijem pacijenata.

Organizaciona jedinica dijagnostičko – terapeutskih grana je organizovana u od šest odjela (medicinski dio) i pružaju usluge iz domena radiološke i ultrazvučne dijagnostike, medicinsko – biohemijske laboratorijske dijagnostike, mikrobiološke dijagnostike, patološke anatomije i citologije, fizikalne medicine i rehabilitacije i transfuzijskog centra (u kojem se vrši prikupljanje krvi, obrada i čuvanje krvi).

Unutar ustanove se nalazi i bolnička apoteka preko koje se vrši snabdijevanje medicinskih odjela.

Nemedicinska organizaciona jedinica je organizovana od 8 službi: Služba za pravne, kadrovske i opće poslove, služba za ekonomsko-finansijske i komercijalne poslove, služba za informacione tehnologije i telekomunikacije, služba za javne nabavke, služba za tehničke poslove, unutrašnja služba zaštite, vozni park, eko servis

KB "Dr.Safet Mujić" svoje bolničke kapacitete ima u dvije zasebne zgrade:

 • Zgrade bolnice KB "Dr. Safet Mujić" u južnom djelu grada nalazi se na zemljišnoj čestici od ukupno 18.238 m².

-glavna zgrada bolnice gdje su smještena bolnička odjeljenja, specijalističko-konsultativne službe, bolnička apoteka, mrtvačnica i uprava, zgrada u kojoj su smješteni laboratorij, patologija i ambulanta neurologije, zgrada u kojoj je smiještena tehnička služba, vozni park, dio arhive i služba unutrašnje zaštite, zgrada za psihijatriju u kojoj je smještena psihijatrija , magacin, arhiva i dio tehničke službe, zgrada ginekologije, pedijatrije i  neonatologije.

Ukupni bolnički kapaciteti  raspolažu sa 198 kreveta, 6 inkubatora, 6 operacionih sala, te drugim uređajima, koji se koriste u dijagnostičke i terapeutske svrhe. Uslovi ležanja za pacijente su odlični. Oba objekta imaju grijanje, hlađenje, wiffi, optički dovod interneta, kablovsku i većina bolesničkih soba je opremljena tv aparatima.