Kantonalna bolnica Mostar

Objave konkursa (65)

Javni oglas za izdavanje u zakup višak nezdravstvenog prostora

Maj 23
Na osnovu člana 5.Pravilnika o bližim uslovima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup („Službene novine FBiH, broj 28/12) i Odluke Upravnog odbora broj 142/21 od 22.11.2021, direktor JU Kantonalna bolnica „ Dr. Safet Mujić„ Mostar objavljuje:…

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta

Maj 20
Na osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18), člana 5.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i 5/19), člana 4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj…

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

Nov 09
Na osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18), člana 5.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i 5/19), člana 4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj…

Konkurs za specijalizaciju - infektologija i oftamologija

Feb 08
Na osnovu čl.13.Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine,doktora stomatologije,magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije („Službene novine FBiH“ broj 75/20), plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Hercegovačko-Neretvanske Županije-Kantona za 2020.godinu (broj 02-37-6822/19 od 12.11.2019.godine), Odluka o dopuni Odluke o odobrenju plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Hercegovačko-Neretvanske županije-Kantona za…

Javni poziv za dostavljanje ponude

Nov 09
JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Maršala Tita br.294, 88000 Mostar, na osnovu Odluke broj: 01-1-5817/21, od 05.11.2021.godine i Pravilnika o postupku dodjele Ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16), objavljuje: JAVNI POZIV za dostavljanje…