Kantonalna bolnica Mostar

Odluke (1420)

Feb 08
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Jul 19
U skladu sa odredbom čl.17.stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14),člana 2. stav 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim nabavkama JU Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić” Mostar, člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj 90/14) i člana 2.stav 3.Pravilnika o…

Odlukan o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Jun 15
Broj:01-3-3087-02 /22 Mostar, 03.06.2022.godine Na osnovu člana 87. i člana 90.Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14) i odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj 90/14), direktor Kantonalne bolnice „Dr.Safet Mujić“ Mostar donosi ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma Član 1. U postupku…

Odluka o pokretanju i provođenju postupka javne nabavke

Jun 15
Mostar,30.05.2022.godine Broj: 35/22 Upravni odbor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar na osnovu čl.18. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), čl.52.Statuta ustanove, čl.56.Poslovnika o radu Upravnog odbora, a u vezi sa Odlukom o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2022.godinu broj 34/22 od 30.05.2022.godine, na 1.(prvoj).telefonskoj…

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2022.godinu

Okt 18
Na osnovu čl.17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), čl.52.Statuta JU Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić“ Mostar ,čl.56.Poslovnika o radu Upravnog odbora, i potreba Kantonalne bolnice, Upravni odbor na 5.(petoj) telefonskoj sjednici održanoj dana 06.10.2022.godine, jednoglasno donosi ODLUKU o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2022.godinu Član 1.…